Senior Advisor at CVS Health in Woonsocket, RI

CVS Health

๐Ÿ“Œ Woonsocket, RI
๐Ÿ•‘ January 22, 2021
๐Ÿท๏ธ Full Time
๐Ÿท๏ธ ERP software
View Application

You will be redirected to CVS Health's preferred application process.

Application Development - Senior Advisor

Job Description

CVS Healthcare is looking for hands-on, passionate, driven people who want to join a high energy and growing team to make a difference in customers' lives and who want to be on the forefront of digital innovation that aims to reinvent what a pharmacy and a health care company can be in the digital world. The Senior Full Stack Software Engineer will work with Product and UX teams to lead a team of engineers in developing elegant code and state- of-the-art responsive customer experiences Required Qualifications bull 8+ years of experience as a software engineer in a comparable role bull 5+ years of experience with hands-on and expert knowledge working with XML, JSON, HTML, CSS and Java Script bull 5+ years of experience working experience in using libraries, tools, and frameworks such as Angular, Ember, React, Underscore, jQuery, Dojo, Bootstrap, Sencha, D3, Backbone, or Grunt bull 4+ years of experience with Strong Node.js, JavaJ2EE development skills for enterprise level applications Preferred Qualifications bull Familiarity with the whole web stack, including protocols and web server optimization techniques bull Good understanding of framework code and methods of component architecture bull Experience with responsive UI design and development bull A track record of writing clean, high quality, high performing, scalable code bull Experience in leading a team of UI engineers bull Disciplined approach to testing and quality assurance bull Strong troubleshooting skills bull Experience with optimization skills to improve performance, scalability, and usability of our applications bull Good understanding of ADA and regulatory compliances bull Working experience of CICD pipeline, GIT, Stash, Bit Bucket, Artifactory, or Jenkins. bull Good presentation and verbal communications skills bull Experience with SAFe Agile bull Experience in web security bull Experience with NodeJS and Server Side Rendering bull Experience in UI performance testing and cross-browser compatibility testing bull Experience working with distributed systems bull Experience in test driven development using JavaScript testing frameworks such as Jasmine bull Thrive in a fast-paced environment

Education

Bachelor's degree or equivalent years of experience.
Business Overview At CVS Health, we are joined in a common purpose helping people on their path to better health. We are working to transform health care through innovations that make quality care more accessible, easier to use, less expensive and patient-focused. Working together and organizing around the individual, we are pioneering a new approach to total health that puts people at the heart.
We strive to promote and sustain a culture of diversity, inclusion and belonging every day.
CVS Health is an equal opportunity and affirmative action employer. We do not discriminate in recruiting, hiring or promotion based on race, ethnicity, sexgender, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability or protected veteran status or on any other basis or characteristic prohibited by applicable federal, state, or local law. We proudly support and encourage people with military experience (active, veterans, reservists and National Guard) as well as military spouses to apply for CVS Health job opportunities.

View Application

You will be redirected to CVS Health's preferred application process.


Job Expires: February 21, 2021

More Angular Jobs

IGNW ๐Ÿ“Œ Oregon, WA ๐Ÿ•‘ 2021-01-22 02:13:31

Software Engineer, Senior

Apply

Judge Group, ๐Ÿ“Œ Westlake, TX ๐Ÿ•‘ 2021-01-22 02:13:31

Software Developer, Senior

Apply

New York ๐Ÿ“Œ Lebanon, NJ ๐Ÿ•‘ 2021-01-22 02:13:31

Software Engineer

Apply

Zachary Piper ๐Ÿ“Œ Fort Washington, PA ๐Ÿ•‘ 2021-01-22 02:13:31

Software Developer, Lead

Apply

Judge Group, ๐Ÿ“Œ Fort Washington, PA ๐Ÿ•‘ 2021-01-22 02:13:31

Software Developer, Senior

Apply

Uh oh! Something went wrong. Please try again.
We were unable to find any more job. Have you tried changing your search keywords?

ICYMI: Never Miss It Again!

You will be redirected to CVS Health's preferred application process.